1-Profesyonel ve amatör spor dallarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre yönetmek,sicillerini tutmak.

         2-Bu dalların çalışma programlarını, uygulamaları düzenlemek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bir raporla sunmak.

         3-Sportif uğraşlarda ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında bu kadroların ilgili ve yetkili idari ve teknik personelinden yararlanmak.

         4-Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna ayda bir yazılı rapor vermek,bu dalların çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak.

         5-Profesyonel ve amatör spor kulüplerle olan ilişkileri yürütmek.

      h-Hukuk İşleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

         Kulübün hukuki işlerini adli,resmi ve özel dairelerde takip ederek sonuçlandırmak.

      I-Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu:

         Kulübün Yurtdışı seyahat ve kamp organizasyonlarını ile takımlarla olan ilişkilerini yürütmek,

       j-Basın Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:

         Kulübün ulusal ve yerel medya olan ilişkileri yürütür.Yönetim Kurulunun aldığı kararları Basına açıklamalar,

       k-Stadyum ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

       -Kulübün maçlarını oynayacağı stadyumların kontrolünü yapmak,müsabakanın oynanmasına engel teşkil eden eksiklikleri yönetim kuruluna rapor etmek,

        -Kulübün taraftarlarıyla olan ilişkilerini yürütmek,onları TFF’nun açıklayacağı talimatlar konusunda bilgilendirmek

        l  – Federasyondan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

               Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ilişkileri yürütmek,toplantılara katılmak ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

        m – Reklam ve Sponsorluktan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

              Kulübün çıkarları doğrultusunda kulübe gelir sağlayacak reklam ve sponsor bulmak,Kulübün çıkaracağı lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak ve bu konularda  yönetim kuruluna bilgi vermek,

 

MADDE 18-YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ;

a-Genel Sekreter

b-Sayman

c-Doktor,Sağlık Personeli

d-Tesis Yöneticisi,Malzeme Görevlisi

e-Spor Direktörü

f-Genel Kaptan

g-Kaptan

h-Teknik Yönetici ve Öğretici

 

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

a-GENEL SEKRETER;Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde,kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari,mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur.Başkan adına yazışma işlerini yürütür.Yönetim Kurulu toplantılarına katılır,kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b-SAYMAN;Kulübün hesap,gelir ve gider işlemlerin yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c-DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ;Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d-TESİS YÖNETİCİSİ VE MALZEME GÖREVLİSİ;Kulüp,tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması güvenlik,bakım,onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup,genel sekretere karşı sorumludur.

e-SPOR DİREKTÖRÜ;Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup,genel sekretere karşı sorumludur.

f-GENEL KAPTAN;Kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,spor direktörüne karşı sorumludur.

g-KAPTAN;Kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h-TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİ;Kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle,sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup,ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

 

MADDE 19- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri:

 

       a- Denetim Kurulunun Teşkili :

       Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

       Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      

       b-Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

  Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan yazı ile ister veya kendisi genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                  

MADDE 20- KULÜBÜN Gelir Kaynakları :

       Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmışt��r.

       1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmayacaktır.Yıllık aidat 300 TL .dir. Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.