n-Gerekli görülen yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

       o-Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE 9-kulübün Faaliyet Alanı :

Dernek(Kulüp), spor alanında faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

MADDE 10-KULÜBE ÜYE OLMAK :

         a-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde,Takımları;Adana Demirspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar.Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.

b- “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imza eder.Üye adayı,üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar; bu üyelik başvuru formuna kulüp giriş ücretiyle,yıllık aidatın kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuz ile nüfus cüzdan suretini, ikametgah beyannamesini ve adli sicil belgesini eklemek zorundadır.

c-Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır;  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

       Kulübün asıl üyeleri, kulübün  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d-Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.

e-Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

f-Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

g- Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı Olağan veya Olağanüstü yapılacak Genel Kurulda belirlenir.Yıllık aidat 300TL.dir.Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler.Ödemeler Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.Yönetim Kurulu Başkanı,toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan,Adana Demirspor sevgisiyle temayüz etmiş ve kulübe faydalı olacak heryıl belirli sayıda kişinin aidat ödemeksizin kulübe üye yapılmasına karar verebilir.

MADDE 11-ÜYELİKTEN ÇIKMA :

       Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir.

       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.    

MADDE 12- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

       a-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      c-Aidatlarını yatırmayan üyeler yazılı veya duyuru yoluyla yapılan ikaza rağmen 30 gün içinde ödememeleri durumunda,

      d-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

       e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Karar Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

         Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresi değişen üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MADDE 13-KULÜBÜN ORGANLARI :

       a- Genel Kurul,

       b- Yönetim Kurulu,

       c- Denetim Kurulu,

 

MADDE 14-GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI,

                    ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ :

       Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

       Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

       2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

       Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

a-Çağrı Usulü :

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı, yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen” Çağrı Usulü” esaslarına göre yeniden çağırılır.

       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

b-Toplantı Usulü :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.