m-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 17-Yönetim Kurulunun Teşkili, Yönetim Kurulu ve

 Üyelerinin  Görev  ve Yetkileri :

       a- Yönetim Kurulunun Teşkili :

       Yönetim kurulu,19 asıl ve 19 yedek üye olarak olağan genel kurul üyeleri tarafından  3 yıl için;Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise 3 yılı dolduracak bakiye süre için seçilir.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan , 2.başkan , başkanvekili , asbaşkan , sayman (muhasip üye) ile biri profesyonel diğeri amatör spor dallarından sorumlu yönetici,hukuk işleri sorumlusu,yurtdışı ilişkiler sorumlusu,amatör kulüpler sorumlusu,idari işler sorumlusu,hukuk işleri sorumlusu,basın sözcüsü,stadyum ve taraftar sorumlusu,federasyon sorumlusu,reklam ve sponsorluk sorumlusu ile üyeleri belirler. 

       Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

       Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

       1-Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

       2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

       3-Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

       4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

       5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

       6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

       7-Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

       8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

       9-Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

       10-Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Kulübe ihtiyaç duyulan tüm personeli (Sağlık,İdari,Teknik v.b. gibi) almak, gerektiğinde bu ve bu gibi personelin görevlerine son vermek.

13-Kulüpte mevcut kadrolarda çalışan personelin görev ve yetkilerini belirten yönetmeliklerin Genel Sekreter tarafından hazırlanmasını, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan bu yönetmeliklerin, Genel Sekreter tarafından uygulanmasını sağlamak   

c-Yönetim Kurulu Başkanının  Görev ve Yetkileri :

1-Kulübü ve yönetim kurulunu; tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere kamu dairelerine,meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder.Kulübü sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları yönetim kurulundan yetki alarak tek başına,bunlardan parasal içerikli olanları öncelikle sayman veya yetkili bir üye ile birlikte yapar ve imzalar.Başkanın imzası her halükarda mutlaka olmalıdır.Başkanın imzası her  türlü muamelede bulunması zorunludur.

2-Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.

3-Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme  programları yapar ve yönetime sunar. 

4-Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

         5-Tüzüğün 20.nci maddesinde tutulacağı belirtilen defterlerin  tutulmasını sağlar.

         d-2.Başkanın Görev ve Yetkileri:

         Yönetim Kurulu Başkanının olmadığı hallerde Başkan’ın tüm yetki ve sorumluluklarını taşır.

         e-Başkan Vekili ve As Başkan’ın  Görev ve Yetkileri:

         1-Yönetim Kurulu Başkanı ve 2.Başkan’ın olmadığı durumlarda kulübü temsil etme hakkına sahiptirler.

         2-Kulüple ilgili haberlerin,demeçlerin ve benzeri beyanatların basına intikalini sağlar.

         3-Kulübün lokal ve diğer tesislerini idare eder.Kulüp demirbaşlarını,müzesini en iyi şekilde muhafaza ederek tanzimini sağlar.

         4-Kulübü tüm adli mercilerde temsil etme yetkisini taşır.

         5-Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu ve yabancı federasyonlar nezdinde temsil etme yetkisini taşır.

         f-Saymanın (Muhasip Üye) Görev ve Yetkileri :

1-Kulübün gelirlerinin kanunlarla belirtilen alındı belgesi ile her türlü giderlerin yasal harcama belgesi ile yapılmalarını sağlar ve bu belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar,

         2–Saymanlığa ait bütün defter ve kayıtları kanun, kararname,tüzük,yönetmelik,tebliğ ve muhasebe yönetmenliklerine uygun olarak düzenler.Gelir-gider,bütçe kesin hesap ve bilanço defterlerinin tutulmasını sağlar.

         3-Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süresi içinde yönetim kuruluna verilmesini sağlar.

         4-Kulübün tüm taşınmaz mallarıyla haklarını,taşınabilir mal ve kıymetli kağıtlarını demirbaş defterine işletir.Bunlarla ilgili evrakın korunmasını sağlar.Her yıl yapılacak idari ve mali genel kurula sunulacak raporlarda, ilave demirbaşlar hakkında bilgi verir.

         5-Kulüp muhasebe işlemlerine bakan idari personeli devamlı olarak kontrol eder; bu personelin tüm muhasebe işlemlerini mevcut kanun, talimat ve tüzüklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

       g- Profesyonel ve  Amatör spor dalları ve Amatör  Kulüplerden Sorumlusu olan Üyelerin  Görev ve Yetkileri :