Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 15-GenelKurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

                    Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul

                    ve Şekilleri :

 

       a-Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması :

1-Genel Kurul Üyeleri tarafından verilen önerge sonucu, bir başkan,iki başkan vekili,iki yazmandan oluşacak genel kurul başkanlık divanı seçimi;toplantıya katılan üyeler tarafından açık oyla seçilir ve genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra, başkan gündemi genel kurula açıklar.Genel Kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki istekleri; gündemin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur. Yukarıda ki hüküm dilekler maddesi içinde geçerlidir.

3- Divan Başkanı konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya,toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya,tekrarlanması halinde toplantı salonundan çıkartmaya,toplantı tutanaklarını tutmaya,üyelere söz vermeye,ayrıca Divan Başkanlık kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi günü kulüp yönetim kuruluna vermeye ve organlara seçilmiş olan üyelere bir hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkilidir.Divan başkanlık kurulu da; yeni seçilen yönetim kurulu ile eski yönetim kurulu arasında yapılması zorunlu devir teslim için en geç 5 gün içinde günü ve saati belirtilmek suretiyle tarafları kulüp lokalinde toplantıya çağırmaya yetkili olduğu gibi her iki kuruluşun başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadır.Yönetim Kurulu,dernekler yasasına uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğine yazı ile bildirmek zorundadır.

 

       b-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

c- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar :

         Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 16-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

       a-Kulüp organlarının seçilmesi,

       b-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

       c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

       d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       e-Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       f-Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

       g-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       h-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       ı-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       j-Kulübün vakıf kurması,

       k-Kulübün fesih edilmesi,

       l-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,